• Refreshintouch Refreshintouch is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens
  www.refreshintouch.nl, Eratolaan 13A, 5631 KP 0402691285
  Marieke Oosterhuis is de Functionaris Gegevensbescherming van Refreshintouch Hij/zij is te bereiken via marieke@refreshintouch.nl

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  Refreshintouch verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Refreshintouch verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: zoals onder andere 
  - gezondheid - thuissituatie - privéomstandigheden - werk - Biometrische gegevens

  Refreshintouch verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief 
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Refreshintouch verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

  Hoe lang bewaart Refreshintouch persoonsgegevens 

  Refreshintouch bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • NAW gegevens, geboortedatum (nota's): maximaal 7 jaar. Dit is de termijn die gesteld wordt door de Belastingdienst.
  • Persoonlijke gegevens (medisch dossier): maximaal 15 jaar. Mocht een cliënt opnieuw in behandeling gaan dan wordt een nieuw dossier opgebouwd. 

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Refreshintouch verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou en dit gebeurt in overleg of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Refreshintouch gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Refreshintouch en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie,
  te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marieke@refreshintouch.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Refreshintouch wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Refreshintouch neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Marieke Oosterhuis of via marieke@refreshintouch.nl. Refreshintouch heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: wachtwoordtoegang voor laptop, PC en klantendossier. Beveiligingssoftware, zoals een virusscanners en firewall.